Dharma Library
法 界 佛 教 總 會 http://drbachinese.org
妙法蓮華經 - 觀世音菩薩普門品第二十五 - The Wonderful Dharma Lotus Flower Sutra - The Universal Door Of Guanshiyin Bodhisattva - Diệu Pháp Liên Hoa Kinh - Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm