Dharma Library 宣 化 上 人 法 音 (Mandarin Chinese)
念 佛 法 門 到 彼 岸
Recite Buddha's Name is a Paramita Dharma Door
Niệm Phật Pháp Môn Đáo Bỉ Ngạn