Dharma Library 宣 化 上 人 法 音 (Mandarin Chinese)
1990 年 華 盛 頓 大 學 演 講
Dharma Talk in 1990 at the Washington University
1990 Niên Hoa Thịnh Đốn Đại Học Diễn Giảng