Dharma Library 宣 化 上 人 法 音 (Mandarin Chinese)
宣 公 上 人 交 代 (楞 嚴 咒, 大 悲 咒)︰ "此 錄 音 帶 只 可 用 來 鑑 定 自 己 發 音 正 確 與 否,(非 鑑 定 或學 習 自 己 發 音 正 確 與 否 時) 不 可 任 意 播 放。"
The Venerable Master's instruction on the use of his audio recitation of the Surangama Mantra and Great Compassion Mantra: "Do not use it to recite along with but only to check whether your pronunciation is correct."
Lời giáo huấn của Tuyên Công Thượng Nhân về việc dùng bảng tụng Lăng Nghiêm Chú và Đại Bi Chú của Ngài: "Đừng dùng băng thâu này để tụng theo mà chỉ dùng để xem lại là quý vị có phát âm đúng hay không."