Celebration of of Shakyamuni Buddha's Birthday

 

(5/24/2015)

Celebration of Shakyamuni Buddha's Birthday photos

 

 Video: